Publications

Publications

 1. Seeded growth of single-crystal black phosphorus nanoribbons
  Hongya Wang*, Yichen Song*, Guangyi Huang, Feng Ding, Liyang Ma, Ning Tian, Lu Qiu, Xian Li, Ruimin Zhu, Shenyang Huang, Hugen Yan, Xian Hui Chen, Liping Ding, Changlin Zheng, Wei Ruan & Yuanbo Zhang, Nature Materials, in press.
 1. Dimensionality-driven metal to Mott insulator transition in two-dimensional 1T-TaSe2
  Ning Tian, Zhe Huang, Bo Gyu Jang, Shuaifei Guo, Ya-Jun Yan, Jingjing Gao, Yijun Yu, Jinwoong Hwang, Cenyao Tang, Meixiao Wang, Xuan Luo, Yu Ping Sun, Zhongkai Liu, Dong-Lai Feng, Xianhui Chen, Sung-Kwan Mo, Minjae Kim, Young-Woo Son, Dawei Shen, Wei Ruan and Yuanbo Zhang, National Science Review, nwad144 (2023).
 1. An ultra-high vacuum system for fabricating clean two-dimensional material devices
  Shuaifei Guo, Mingyan Luo, Gang Shi, Ning Tian, Zhe Huang, Fangyuan Yang, Liguo Ma, Nai Zhou Wang, Qinzhen Shi, Kailiang Xu, Zihan Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xian Hui Chen, Dawei Shen, Liyuan Zhang, Wei Ruan, and Yuanbo Zhang, Review of Scientific Instruments,  94, 013903 (2023).
 1. Continuous epitaxy of single-crystal graphite films by isothermal carbon diffusion through nickel
  Zhibin Zhang, Mingchao Ding, Ting Cheng, Ruixi Qiao, Mengze Zhao, Mingyan Luo, Enze Wang, Yufei Sun, Shuai Zhang, Xingguang Li, Zhihong Zhang, Hancheng Mao, Fang Liu, Ying Fu, Kehai Liu, Dingxin Zou, Can Liu, Muhong Wu, Chuanlin Fan, Qingshan Zhu, Xinqiang Wang, Peng Gao, Qunyang Li, Kai Liu, Yuanbo Zhang, Xuedong Bai, Dapeng Yu, Feng Ding, Enge Wang and Kaihui Liu, Nature Nanotechnology 17, 1258-1264 (2022).
 1. HgCdTe/black phosphorus van der Waals heterojunction for high-performance polarization-sensitive midwave infrared photodetector
  Hanxue Jiao, Xudong Wang, Yan Chen, Shuaifei Guo, Shuaiqin Wu, Chaoyu Song, Shenyang Huang, Xinning Huang, Xiaochi Tai, Tie Lin, Hong Shen, Hugen Yan, Weida Hu, Xiangjian Meng, Junhao Chu, Yuanbo Zhang and Jianlu Wang, Science Advances 8, eabn1811 (2022).
 1. Tunable orbital ferromagnetism at noninteger filling of a moiré superlattice
  Guorui Chen, Aaron L. Sharpe, Eli J. Fox, Shaoxin Wang, Bosai Lyu, Lili Jiang, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael F. Crommie, M. A. Kastner, Zhiwen Shi, David Goldhaber-Gordon, Yuanbo Zhang and Feng Wang, Nano Letters 22, 238–245 (2022).
 1. Spectroscopy Signatures of Electron Correlations in a Trilayer Graphene/hBN Moiré Superlattice
  Jixiang Yang, Guorui Chen, Tianyi Han, Qihang Zhang, Ya-Hui Zhang, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, Todadri Senthil, Yuanbo Zhang, Feng Wang and Long Ju, Science 375, 1295-1299 (2022).
 1. Gate-tuned graphene meta-devices for dynamically controlling terahertz wavefronts
  Qiushi Li, Xiaodong Cai, Tong Liu, Min Jia, Qiong Wu, Haoyang Zhou, Huanhuan Liu, Qianqian Wang, Xiaohui Ling, Cong Chen, Fan Ding, Qiong He, Yuanbo Zhang, Shiyi Xiao and Lei Zhou, Nanophotonics  11, 2085-2096 (2022).
 1. Tunable correlated Chern insulator and ferromagnetism in a moiré superlattice
  Guorui Chen, Aaron L. Sharpe, Eli J. Fox, Ya-Hui Zhang, Shaoxin Wang, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, T. Senthil, David Goldhaber-Gordon, Yuanbo Zhang and Feng Wang, Nature 579, 56–61 (2020).
 1. Quantum anomalous Hall effect in intrinsic magnetic topological insulator MnBi2Te4
  Yujun Deng*, Yijun Yu*, Meng Zhu Shi*, Zihan Xu, Jing Wang, Xian Hui Chen and Yuanbo Zhang, Science 367, 895-900 (2020). *Equal contribution.
 1. Flat Chern Band from Twisted Bilayer MnBi2Te4
  Biao Lian, Zhaochen Liu, Yuanbo Zhang and Jing Wang, Phys. Rev. Lett. 124, 126402 (2020).
 1. High-temperature superconductivity in monolayer Bi2Sr2CaCu2O8+δ
  Yijun Yu*, Liguo Ma*, Peng Cai*, Ruidan Zhong, Cun Ye, Jian Shen, G. D. Gu, Xian Hui Chen and Yuanbo Zhang, Nature 575, 156–163 (2019).  *Equal contribution.
 1. Mapping Dynamical Magnetic Responses of Ultra-thin Micron-size Superconducting Films using Nitrogen-vacancy Centers in Diamond Ying Xu, Yijun Yu, Yuen Yung Hui, Yudan Su, Jun Cheng, Huan-Cheng Chang, Yuanbo Zhang, Y. Ron Shen and Chuanshan Tian, Nano Lett. 19, 5697-5702 (2019).
 1. Signatures of Tunable Superconductivity in a Trilayer Graphene Moiré Superlattice
  Guorui Chen*, Aaron L. Sharpe*, Patrick Gallagher, Ilan T. Rosen, Eli Fox, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jeil Jung, Zhiwen Shi, David Goldhaber-Gordon, Yuanbo Zhang and Feng Wang, Nature 572215–219 (2019).
 1. Evidence of a Gate-Tunable Mott Insulator in a Trilayer Graphene Moiré Superlattice
  Guorui Chen, Lili Jiang, Shuang Wu, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Bheema Lingam Chittari, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, Jeil Jung, Yuanbo Zhang and Feng Wang, Nature Physics 15237–241 (2019).
 1. Gate-Tunable Topological Flat Bands in Trilayer Graphene Boron-Nitride Moiré Superlattices
  Bheema Lingam Chittari, Guorui Chen, Yuanbo Zhang, Feng Wang and Jeil Jung, Phys. Rev. Lett122, 016401 (2019).
 1. Discrete Superconducting Phases in FeSe-Derived Superconductors
  T. P. Ying, M. X. Wang, X. X. Wu, Z. Y. Zhao, Z. Z. Zhang, B. Q. Song, Y. C. Li, B. Lei, Q. Li, Y. Yu, E. J. Cheng, Z. H. An, Y. Zhang, X. Y. Jia, W. Yang, X. H. Chen, and S. Y. Li, Phys. Rev. Lett. 121, 207003 (2018).
 1. Quantum Hall Effect in Electron-doped Black Phosphorus Field-effect Transistors
  Fangyuan Yang*, Zuocheng Zhang*, Nai Zhou Wang, Guo Jun Ye, Wenkai Lou, Xiaoying Zhou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kai Chang, Xian Hui Chen and Yuanbo Zhang, Nano Lett. 18, 6611-6616 (2018).
 1. Gate-tunable Room-temperature Ferromagnetism in Two-dimensional Fe3GeTe2
  Yujun Deng*, Yijun Yu*, Yichen Song, Jingzhao Zhang, Nai Zhou Wang, Zeyuan Sun, Yangfan Yi, Yi Zheng Wu, Shiwei Wu, Junyi Zhu, Jing Wang, Xian Hui Chen and Yuanbo Zhang, Nature 563, 94–99 (2018).
 1. Strain-modulated Bandgap and Piezo-resistive Effect in Black Phosphorus Field-effect Transistors
  Zuocheng Zhang, Likai Li, Jason Horng, Nai Zhou Wang, Fangyuan Yang, Yijun Yu, Yu Zhang, Guorui Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xian Hui Chen, Feng Wang and Yuanbo Zhang, Nano Lett17, 6097–6103 (2017).
 1. Emergence of Tertiary Dirac Points in Graphene Moiré Superlattices
  Guorui Chen, Mengqiao Sui, Duoming Wang, Shuopei Wang, Jeil Jung, Pilkyung Moon, Shaffique Adam, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shuyun Zhou, Mikito Koshino, Guangyu Zhang and Yuanbo Zhang, Nano Lett17, 3576 (2017).
 1. Direct Observation of Layer-Dependent Electronic Structure in Phosphorene
  Likai Li*, Jonghwan Kim*, Chenhao Jin*, Guojun Ye, Diana Y. Qiu, Felipe H. da Jornada, Zhiwen Shi, Long Chen, Zuocheng Zhang, Fangyuan Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Wencai Ren, Steven G. Louie, Xianhui Chen, Yuanbo Zhang and Feng Wang, Nature. Nanotechnology 12, 21–25 (2017).*Equal contribution.
 1. Tuning phase transitions in FeSe thin flakes by field-effect transistor with solid ion conductor as the gate dielectric
  B. Lei, N. Z. Wang, C. Shang, F. B. Meng, L. K. Ma, X. G. Luo, T. Wu, Z. Sun, Y. Wang, Z. Jiang, B. H. Mao, Z. Liu, Y. J. Yu, Y. B. Zhang, and X. H. Chen, Phys. Rev. B 95, 020503 (2017).
 1. A metallic mosaic phase and the origin of Mott insulating state in 1T-TaS2
  Liguo Ma*, Cun Ye*, Yijun Yu, Xiu Fang Lu, Xiaohai Niu, Sejoong Kim, Donglai Feng, David Tománek, Young-Woo Son, Xian Hui Chen and Yuanbo Zhang, Nature Communications 7, 10956 (2016).*Equal contribution.
 1. Quantum Hall Effect in Black Phosphorus Two-dimensional Electron System
  Likai Li, Fangyuan Yang, Guo Jun Ye, Zuocheng Zhang, Zengwei Zhu, Wen-Kai Lou, Liang Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kai Chang, Yayu Wang, Xian Hui Chen and Yuanbo Zhang, Nature Nanotechnology11, 593–597 (2016).
 1. Layer Controllable Graphene Using Graphite Intercalation Compounds with Different Stage Numbers through Li Conversion Reaction
  Fei Wang, Guorui Chen, Wei Li, Yonggang Wang, Congxiao Wang, Yuanbo Zhang and Yongyao Xia, Adv. Mater. Interfaces 3, 1500496 (2016).
 1. Zeeman effect of the topological surface states revealed by quantum oscillations up to 91 Tesla
  Zuocheng Zhang, Wei Wei, Fangyuan Yang, Zengwei Zhu, Minghua Guo, Yang Feng, Dejing Yu, Mengyu Yao, Neil Harrison, Ross McDonald, Yuanbo Zhang, Dandan Guan, Dong Qian, Jinfeng Jia, and Yayu Wang, Phys. Rev. B 92, 235402 (2015).
 1. Gaps induced by inversion symmetry breaking and second-generation Dirac cones in graphene/hexagonal boron nitride
  Eryin Wang, Xiaobo Lu, Shijie Ding, Wei Yao, Mingzhe Yan, Guoliang Wan, Ke Deng, Shuopei Wang, Guorui Chen, Jeil Jung, Alexei V Fedorov, Yuanbo Zhang, Guangyu Zhang and Shuyun Zhou, Nature Physics12, 1111–1115 (2016).
 1. Electronic structure of transferred graphene/h-BN van der Waals heterostructures with nonzero stacking angles by Nano-ARPES
  Eryin Wang, Guorui Chen, Guoliang Wan, Xiaobo Lu, Chaoyu Chen, Jose Avila, Alexei V. Fedorov, Guangyu Zhang, Maria C. Asensio, Yuanbo Zhang and Shuyun Zhou, J. Phys.: Condens. Matter28, 444002 (2016).
 1. Thermally induced graphene rotation on hexagonal boron nitride
  Duoming Wang, Guorui Chen, Chaokai Li, Meng Cheng, Wei Yang, Shuang Wu, Guibai Xie, Jing Zhang, Jing Zhao, Xiaobo Lu, Peng Chen, Guole Wang, Jianling Meng, Jian Tang, Rong Yang, Congli He, Donghua Liu, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ji Feng, Yuanbo Zhang and GuangyuZhang, Phys. Rev. Lett.116, 126101 (2016).
 1. Hofstadter Butterfly and Many Body effects in epitaxial graphene superlattice
  Wei Yang, Xiaobo Lu, Guorui Chen, Shuang Wu, Guibai Xie, Meng Cheng, Duoming, Wang, Rong Yang, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christophe Voisin, Bernard Plaçais, Yuanbo Zhang, and Guangyu Zhang, Nano Lett.16, 2387-2392 (2016).
 1. Pressure-induced Lifshitz transition in black phosphorus
  Z. J. Xiang, G. J. Ye, C. Shang, B. Lei, N. Z. Wang, K. S. Yang, D. Y. Liu, F. B. Meng, X. G. Luo, L. J. Zou, Z. Sun, Y. Zhang and X. H. Chen, Phys. Rev. Lett. 115, 186403 (2015).
 1. Widely tunable terahertz phase modulation with gate-controlled graphene metasurfaces
  Ziqi Miao, Qiong Wu, Xin Li, Qiong He, Kun Ding, Zhenghua An, Yuanbo Zhang and Lei Zhou, Phys. Rev. X 5, 041027 (2015).
 1. Gate-tunable Topological Valley Transport in Bilayer Graphene
  Mengqiao Sui, Guorui Chen, Liguo Ma, Wen-Yu Shan, Dai Tian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaofeng Jin, Wang Yao, Di Xiao and Yuanbo Zhang, Nature Physics 11, 1027–1031 (2015).
 1. Quantum oscillations in a two dimensional electron gas in black phosphorus thin films
  Likai Li, Guo Jun Ye, Vy Tran, Ruixiang Fei, Guorui Chen, Huichao Wang, Jian Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Li Yang, Xian Hui Chen and Yuanbo Zhang, Nature Nanotechnology 10, 608–613 (2015).
 1. Gate-tunable Phase Transitions in Thin Flakes of 1T-TaS2
  Yijun Yu, Fangyuan Yang, Xiu Fang Lu, Ya Jun Yan, Y. H. Cho, Liguo Ma, Xiaohai Niu, Sejoong Kim, Young-Woo Son, Donglai Feng, Shiyan Li, Sang-Wook Cheong, Xian Hui Chen and Yuanbo Zhang, Nature Nanotechnology 10, 270–276 (2015).
 1. Colloquium: Graphene spectroscopy
  D. N. Basov, M. M. Fogler, A. Lanzara, Feng Wang and Yuanbo Zhang (张远波), Rev. Mod. Phys. 86, 959 (2014).
 1. Freestanding Aligned Carbon Nanotube Array Grown on a Large-Area Single-Layered Graphene Sheet for Efficient Dye-Sensitized Solar Cell
  Longbin Qiu, Qiong Wu, Zhibin Yang, Xuemei Sun, Yuanbo Zhang and Huisheng Peng, Small 11, 1150-1155 (2014).
 1. Black phosphorus field-effect transistors
  Likai Li, Yijun Yu, Guo Jun Ye, Qingqin Ge, Xuedong Ou, Hua Wu, Donglai Feng, Xian Hui Chen and Yuanbo Zhang, Nature Nanotechnology 9, 372–377 (2014).
 1. Photo-induced Doping in Graphene/Boron Nitride Heterostructures
  Long Ju, Jairo Velasco Jr., Edwin Huang, Salman Kahn, Casey Nosiglia, Hsin-Zon Tsai, Wei Yang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yuanbo Zhang, Guangyu Zhang, Michael Crommie, Alex Zettl and Feng Wang, Nature Nanotechnology 9, 348–352 (2014).
 1. Epitaxial Growth of Single-Domain Graphene on Hexagonal Boron Nitride
  Wei Yang, Guorui Chen, Zhiwen Shi, Cheng-Cheng Liu, Lianchang Zhang, Guibai Xie, Meng Cheng, Duoming Wang, Rong Yang, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yugui Yao, Yuanbo Zhang and Guangyu Zhang, Nature Materials12, 792-797 (2013).
 1. Sn-doped Bismuth Telluride Nanowires with High Conductivity
  Gang Mi, Likai Li, Yuanbo Zhang and Gengfeng Zheng, Nanoscale 4, 6276 (2012).
 1. Emerging Photoluminescence in Monolayer MoS2
  A. Splendiani, L. Sun, Y. Zhang, T. Li, J. Kim, C.-Y. Chim, G. Galli and F. Wang, Nano Lett. 10, 1271–1275 (2010).
 1. Observation of Carrier-Density-Dependent Many-Body Effects in Graphene via Tunneling Spectroscopy
  V. W. Brar (韦小宝), S. Wickenburg (魏烈钢), M. Panlasigui, C.-H. Park, T. O. Wehling, Yuanbo Zhang (张远波), R. Decker, C. Girit, A. V. Balatsky, S. G. Louie, A. Zettl and M. F. Crommie, Phys. Rev. Lett. 104, 036805 (2010).
 1. A Tunable Electron-Phonon Fano System in Gated Bilayer Graphene
  T.-T. Tang*, Y. Zhang*, C.-H. Park, B. Geng, C. Girit, Z. Hao, M. C. Martin, A. Zettl, M. F. Crommie, S. G. Louie, Y. R. Shen and F. Wang, Nature Nanotechnology 5, 32 – 36 (2010).
 1. Direct Observation of a Widely Tunable Bandgap in Bilayer Graphene
  Y. Zhang*, T.-T. Tang*, C. Girit, Z. Hao, M. C. Martin, A. Zettl, M. F. Crommie, Y. R. Shen and F. Wang, Nature 459, 820 (2009).
 1. Origin of Spatial Charge Inhomogeneity in Graphene
  Y. Zhang*, V. W. Brar*, C. Girit, A. Zettl and M. F. Crommie, Nature Physics 5, 722 – 726 (2009).
 1. Tunable Graphene dc Superconducting Quantum Interference Device
  C. Girit, V. Bouchiat, O. Naaman, Y. Zhang, M. F. Crommie, A. Zettl and I. Siddiqi, Nano Lett. 9, 198 (2009).
 1. Giant phonon-induced conductance in scanning tunneling spectroscopy of gate-tunable graphene
  Y. Zhang, V. W. Brar, F. Wang, C. Girit, Y. Yayon, M. Panlasigui, A. Zettl and M. F. Crommie, Nature Physics 4, 627 (2008).
 1. Gate-Variable Optical Transitions in Graphene
  F. Wang, Y. Zhang, C. Tian, C. Girit, A. Zettl, M. F. Crommie and Y. R. Shen, Science 320, 206 (2008).
 1. Room-Temperature Quantum Hall Effect in Graphene
  K. S. Novoselov, Z. Jiang, Y. Zhang, S. V. Morozov, H. L. Stormer, U. Zeitler, J. C. Maan, G. S. Boebinger, P. Kim and A. K. Geim, Science 315, 1379 (2007). Brief Report.
 1. Measurement of Scattering Rate and Minimum Conductivity in Graphene
  Y.-W. Tan, Y. Zhang, K. Bolotin, Y. Zhao, S. Adam, E. H. Hwang, S. Das Sarma, H. L. Stormer and P. Kim, Phys. Rev. Lett. 99, 246803 (2007).
 1. Graphene in extremely high magnetic fields
  Z. Jiang, Y. Zhang, Y.-W. Tan, J. A. Jaszczak, H. L. Stormer and P. Kim, Int. J. Mod. Phys. B 21, 1123 (2007).
 1. Quantum Hall States near the Charge Neutral Dirac Point in Graphene
  Z. Jiang, Y. Zhang, H. L. Stormer and P. Kim, Phys. Rev. Lett. 99, 106802 (2007).
 1. Temperature Dependent Electron Transport in Graphene
  Y.-W. Tan, Y. Zhang, H. L. Stormer and P. Kim, Eur. Phys. J. Special Topics 148, 15 (2007).
 1. Energy Band Gap Engineering in Graphene Nanoribbons
  M. Y. Han, B. Oezyilmaz, Y. Zhang and P. Kim, Phys. Rev. Lett. 98, 206805 (2007).
 1. Quantum Hall effect in graphene
  Z. Jiang, Y. Zhang, Y.-W. Tan, H. L. Stormer and P. Kim, Solid State Comm. 143, 14 (2007). Review Article.
 1. Electric Field Effect Tuning of Electron-Phonon Coupling in Graphene
  J. Yan, Y. Zhang, P. Kim and A. Pinczuk, Phys. Rev. Lett. 98, 166802 (2007).
 1. Landau Level Splitting in Graphene in High Magnetic Fields
  Y. Zhang, Z. Jiang et. al., Phys. Rev. Lett. 96, 136806 (2006).
 1. Experimental Observation of Quantum Hall Effect and Berry’s Phase in Graphene
  Y. Zhang, Y.-W. Tan, H. L. Stormer and P. Kim, Nature 438, 201 (2005).
 1. Electric Field Modulation of Galvanomagnetic Properties of Mesoscopic Graphite
  Y. Zhang, J. Small, M. Amori and P. Kim, Phys. Rev. Lett. 94, 176803 (2005)
 1. Fabrication and Electric-field-dependent Transport Measurements of Mesoscopic Graphite Devices
  Y. Zhang, J. Small, W. Pontius and P. Kim, Appl. Phys. Lett. 86, 073104 (2005).